Loty widokowe

Informacja z XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Polskiego

2010-01-16 //Wstecz
W sobotę, 12 grudnia 2009 r. w siedzibie PLL LOT odbyło się XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego.


Celem Zgromadzenia była realizacja zadania wyznaczonego uchwałą XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów, w tym: podjęcie decyzji w sprawie zakresu, formy i szczegółów przekazania poszczególnych składników majątku ruchomego i nieruchomego Aeroklubom Regionalnym i Szkołom AP, przedstawienie propozycji dotyczącej zasad eksploatacji lotnisk i infrastruktury lotniskowej oraz zakresu wzajemnych praw i obowiązków wynikających z przepisów i uregulowań prawnych, podjęcie decyzji w sprawie zakresu działalności Aeroklubu Polskiego i dostosowanie struktury Biura Zarządu AP do możliwości finansowych Aeroklubu Polskiego oraz zmiany zapisów statutowych w odniesieniu do: składki członkowskiej w części uiszczanej na Aeroklub Polski, nadania Szkołom Aeroklubu Polskiego osobowości prawnej oraz weryfikacji zakresów działalności Aeroklubu Polskiego.

 

Wśród zaproszonych na XXVI NWZDAP gości specjalnych byli: Sebastian Mikosz - Prezes PLL LOT, Witold Sitarz ? Poseł na Sejm RP, Aleksandra Głowienka - przedstawiciel Ministra Sportu i Turystyki, prof. dr hab. Robert Rowiński ? Prezes Rady Seniorów Lotnictwa oraz Jerzy Madler ? Sekretarz Rady Seniorów Lotnictwa.

 

Na przewodniczącego wybrany został Leszek Staryszak. W prezydium znaleźli się również: Wiesław Wędzonka - zastępca Przewodniczącego, Radosław Górzeński - zastępca Przewodniczącego, Tomasz Rubaj - Protokolant, Łukasz Wójcik - Protokolant.

W składzie Komisji Uchwał i Wniosków znaleźli się: Michał Braszczyński, Joanna Gawdzik, Tomasz Kawa, Paweł Kos oraz Leszek Ligęza. Skład Komisji Skrutacyjnej: Kazimierz Drzewiński, Leszek Guderski, Jerzy Oślak.

Jednym z pierwszych punktów Zgromadzenia było przemówienie wygłoszone przez Prezesa Aeroklubu Polskiego Jerzego Makulę, w którym m. in. podkreślił wyjątkową wagę XXVI NWZDAP oraz konieczność zreformowania Aeroklubu Polskiego.

 

Prezentacji propozycji Zarządu Aeroklubu Polskiego dokonali członkowie Zarządu Wojciech Krupa oraz Piotr Haberland. Swoje propozycje przedstawił również Michał Lewczuk z Aeroklubu Warszawskiego. Przedstawionych zostało również 5 propozycji uchwał.

 

Wynikiem burzliwej dyskusji podczas XXVI NWZDAP było zatwierdzenie uchwał dotyczących:

- zakresu działalności Aeroklubu Polskiego realizowanego poprzez Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz zasad finansowania Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego

- zmiany statutu Aeroklubu Polskiego

- zmiany wysokości składki członkowskiej od członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego w części uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego.

- sposobu przekazywania części składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Polskiego przez aerokluby regionalne do Aeroklubu Polskiego

- zarządu lotniskami używanymi przez aerokluby regionalne

- nieruchomości Aeroklubu Polskiego używanych przez aerokluby regionalne

- zmiany Uchwały nr 6 XXV WZD w sprawie określenia wysokości części składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Polskiego od członków wspierających.

- nadania osobowości prawnej Szkołom Aeroklubu Polskiego.

- wyboru czterech członków Komisji ds. nadania osobowości prawnej Szkołom Szybowcowym Aeroklubu Polskiego.

- nadania godności Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego

 

Najbardziej kontrowersyjna z uchwał dotyczyła wysokości składki płaconej na Aeroklub Polski. W pierwszym podejściu została podjęta uchwała dotycząca tylko zmiany wysokości składki płaconej przez członków zwyczajnych ustalonej podczas XXV WZDAP z 5 PLN do 20 PLN. Na prośbę Prezesa Aeroklubu Polskiego przegłosowano kolejną uchwałę w której zapisano, iż składki w wysokości 10 PLN będą płacone również przez członków wspierających.

 

Powołana została również komisja, której celem będzie wypracowanie stanowiska Aeroklubu Polskiego w sprawie osobowości prawnej Szkół Szybowcowych. W skład komisji z wyboru XXVI NWZDAP weszli: Tomasz Kawa, Leszek Staryszak, Paweł Kos oraz Marcin   Prusaczyk.

 

Podczas Zgromadzenia przegłosowany został również wniosek o nadanie godności Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego Andrzejowi Osowskiemu i Wacławowi Wieczorkowi.

 

Na zakończenie obrad Prezes Aeroklubu Polskiego poinformował o decyzji Wojciecha Krupy oraz Piotra Haberlanda dotyczącej rezygnacji z pracy w Zarządzie Aeroklubu Polskiego. Skład Zarządu AP może zostać uzupełniony o 1 osobę.

 

Uchwały podjęte przez XXVI NWZDAP