Loty widokowe

Ogłoszenie o sprzedaży konstrukcji stalowej hali (hangaru)

2018-01-14 //Wstecz
Ogłoszenie o sprzedaży konstrukcji stalowej hali (hangaru)Przedmiot sprzedaży:
Konstrukcja stalowa hali o wymiarach ok. 20x50m i powierzchni zabudowy 971,28m2. Wysokość użytkowa 4,25m.

Tryb i warunki sprzedaży:

  • sprzedaż odbywa się w formie konkursu ofert,
  • czas emisji ogłoszenia min. 7 dni przy założeniu min. jednorazowego ogłoszenia w gazecie oraz jednym internetowym portalu ogłoszeniowym,
  • oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2018r., godz. 10.00 (w zaklejonej kopercie opisanej „oferta na zakup konstrukcji stalowej”, liczy się data wpływu do biura Aeroklubu Nowy Targ),
  • kryterium oceny ofert – najwyższa cena,
  • otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Nowy Targ w dniu 27.01.2018r. o godz. 11.00,
  • Zarząd Aeroklubu Nowy Targ zastrzega możliwość odstąpienia od  sprzedaży w przypadku nie uzyskanie zgody Aeroklubu Polskiego na zbycie nieruchomości (budowli) stanowiącej konstrukcję stalową hali (hangaru),
  • koszty demontażu i uporządkowania terenu po pracach rozbiórkowych pokrywa Oferent,
  • dokumentacja budowlana przedmiotu sprzedaży do wglądu w biurze ANT po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z dyrektorem Aeroklubu Nowy Targ.

 

Na wszelkie zapytania odpowiedzi udziela dyrektor Aeroklubu Nowy Targ – Marek Lijewski, tel. 609 153 960 , e-mail: aeroklub@nowytarg.pl 

Sprzedający ma prawo odstąpić od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.