Loty widokowe

"Najbardziej odlotowy" bar w Nowym Targu do wynajęcia

2013-12-20 //Wstecz
"Najbardziej odlotowy" bar w Nowym Targu do wynajęciaAeroklub Nowy Targ zaprasza wszystkich doświadczonych, ale także i mniej doświadczonych gastronomów do składania ofert na dzierżawę lokalu na lotnisku w Nowym Targu w terminie do 20 stycznia 2014r.

OGŁOSZENIE

o zaproszeniu do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w obrębie lotniska Nowy Targ.

 1. Przedmiotem dzierżawy jest:
 • Lokal znajdujący się w budynku portu o powierzchni 45m2
 • Teren pod ogródek gastronomiczny od 70 do 400m2
 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego następujących opłat:
 • Wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu – tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu dzierżawy
 • Kwoty podatku od nieruchomości za powierzchnię zajmowaną pod działalność gospodarczą w aktualnie obowiązujących stawkach
 • Kwoty wynikającej z bieżącego zużycia mediów tj.: wody użytkowej, odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, ogrzewania C.O.
 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykorzystywania dzierżawionego lokalu i terenu wyłącznie na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 2. Okres dzierżawy: czas nieokreślony. Proponowany okres rozpoczęcia dzierżawy: 1 kwiecień 2014r.
 3. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:
 • Utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na parkingu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych
 • Pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń
 • Wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu oraz terenów przyległych

Warunki udziału:

 1. Oferenci zainteresowani odpowiedzią na zaproszenie do składania ofert zobowiązani są do złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2014r. do godz. 12.00. Podpisane oferty należy przesyłać listem poleconym (liczy się data wpływu oferty do siedziby Aeroklubu) na adres: Aeroklub Nowy Targ, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem „oferta na dzierżawę lokalu” oraz dodatkowo na e-mail: konkurs@epnt.pl 
 1. Oferta powinna zawierać:
 • Wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawy netto
 • Oświadczenie oferenta, że:
  • Zapoznał się z warunkami udziału w składaniu ofert oraz, że je akceptuje
  • Posiada zezwolenia, koncesje do prowadzenia działalności gastronomicznej, lub że takie uprawnienia będzie posiadał w momencie rozpoczynania działalności
  • Zapoznał się z warunkami lokalowymi i wyposażeniem pomieszczenia będącego przedmiotem dzierżawy oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń
  • Będzie regularnie uiszczał zaoferowany czynsz, koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za media
 1. Oferty należy składać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Przebieg wyboru oferty:

 1. Wydzierżawiający nie przewiduje komisyjnego wyboru ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że wybór będzie miał charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.
 2. Kryterium wyboru spośród ofert spełniających warunki ogłoszenia będzie zaproponowana kwota dzierżawy oraz koncepcja aranżacji i funkcjonowania lokalu.
 3. Wydzierżawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg
  i odwołań.
 4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje:

 1. Osoby zainteresowane udziałem mogą pobrać wzór oferty ze strony internetowej wydzierżawiającego www.aeroklub.nowytarg.pl.
 2. Wydzierżawiający umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 3. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach dzierżawy udziela dyrektor Aeroklubu Nowy Targ – Marek Lijewski, tel. 609153960, e-mail: aeroklub@nowytarg.pl

doc
Oferta Najmu Bar

Rozmiar 0.03 MB
pdf
Oferta Najmu Bar

Rozmiar 0.25 MB