Loty widokowe

Konkurs ofert na działalność spadochronową na lotnisku EPNT

2012-03-01 //Wstecz
Konkurs ofert na działalność spadochronową na lotnisku EPNTOGŁOSZENIE o konkursie ofert na dzierżawę pomieszczeń spadochroniarni i określonej powierzchni lotniska
w Nowym Targu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności spadochronowej.
 1. Przedmiotem dzierżawy jest:
  • Lokal znajdujący się w budynku spadochroniarni o powierzchni ok. 200m2
  • Teren lotniska przed spadochroniarnią o powierzchni 200m2
 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego następujących opłat:
  • Wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) – tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu dzierżawy
  • Kwoty podatku od nieruchomości w aktualnie obowiązujących stawkach
  • Kwoty wynikającej z bieżącego zużycia mediów tj.: wody użytkowej oraz odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykorzystywania dzierżawionego lokalu i terenu wyłącznie na prowadzenie działalności spadochronowej (szkolenia spadochronowe, skoki tandemowe), przy użyciu samolotu o maksymalnej masie startowej MTOW<2t. Po uzgodnieniu z głównym użytkownikiem lotniska, istnieje możliwość zorganizowania nie więcej niż dwukrotnie, w przeciągu dwóch tygodni tzw. „strefy zrzutu” przy użyciu samolotu o maksymalnej masie startowej MTOW<5t.
 4. Okres dzierżawy: 1 rok, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata. Proponowany okres rozpoczęcia dzierżawy: 1 maj 2012r.
 5. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:
 • Utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na parkingu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych
  Pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń
  Wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu
  • Utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na parkingu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych
  • Pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń
  • Wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu

Warunki udziału w konkursie ofert:

 1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia oferty
  w nieprzekraczalnym terminiedo 16.04.2012r. do godz. 12.00.Podpisane oferty należy przesyłać listem poleconym (liczy się data wpływu oferty do siedziby Aeroklubu) na adres: Aeroklub Nowy Targ, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem „konkurs ofert” oraz dodatkowo na e-mail:konkurs@epnt.pl
 2. Oferta powinna zawierać:
  • Wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawy netto
  • Oświadczenie oferenta, że:
   • Zapoznał się z warunkami konkursu ofert oraz, że je akceptuje
   • Posiada uprawnienia do prowadzenia działalności spadochronowej, lub że takie uprawnienia będzie posiadał w momencie rozpoczynania działalności
   • Dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia działalności spadochronowej
   • Dysponuje odpowiednim sprzętem do prowadzenia działalności spadochronowej
   • Zapoznał się z warunkami lokalowymi i wyposażeniem pomieszczenia będącego przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń
   • Będzie regularnie uiszczał zaoferowany czynsz, koszty podatku od nieruchomości oraz opłaty za media
 1. Oferty należy składać na załączonym do ogłoszenia formularzu (DOC,PDF).

Przebieg konkursu ofert:

 1. Wydzierżawiający nie przewiduje komisyjnego wyboru ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że wybór będzie miał charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.
 2. Jedynym kryterium wyboru spośród ofert spełniających warunki konkursu będzie zaproponowana kwota dzierżawy.
 3. Wydzierżawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg
  i odwołań.
 4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą pobrać wzór oferty ze strony internetowej wydzierżawiającegowww.aeroklub.nowytarg.pl.
 2. Wydzierżawiający umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 3. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach dzierżawy udziela dyrektor Aeroklubu Nowy Targ – Marek Lijewski, tel. 609153960, e-mail:aeroklub@nowytarg.pl

Oświadczenia Wydzierżawiającego:

 1. Aeroklub Nowy Targ oświadcza, że od dnia 1.01.2012r. żaden podmiot nie prowadzi działalności ani nie dysponuje prawem do wykonywania działalności spadochronowej na lotnisku w Nowym Targu.
 2. Aeroklub Nowy Targ dopuszcza możliwość negocjacji na etapie formułowania umowy w celu zapewnienia wyłączności w prowadzeniu działalności spadochronowej na lotnisku w Nowym Targu.

pdf
formularza_konkurs2012

Rozmiar 0.07 MB
doc
formularza_konkurs2012

Rozmiar 0.03 MB