Loty widokowe

Składki członkowskie na rok 2013

2013-01-01 //Wstecz
Składki członkowskie na rok 2013Do końca stycznia 2013, 50 % zniżki na składki na rzecz Aeroklubu Nowy Targ

Uchwała nr 111/2012/VI

Zarządu Aeroklubu Nowy Targ

Z dnia 01.12.2012r.

w sprawie: ustalenia regulaminu opłacania składek członkowskich w Aeroklubie
Nowy Targ na rok 2013.

§1

 1. Zgodnie z §8 ust.11 Statutu AP, każdy członek Aeroklubu Polskiego jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej. Składka członkowska składa się z części uiszczanej na rzecz Aeroklubu Regionalnego i z części uiszczanej na rzecz Aeroklubu Polskiego.
 2. Zgodnie z §9 pkt. 3 Statutu AP, przynależność do Aeroklubu Polskiego ustaje w razie skreślenia z listy członków przez właściwy zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy.

Składka członkowska uiszczana na rzecz Aeroklubu Nowy Targ

§2

 1. Roczna składka członkowska wynosi 600 zł i jest opłacana jednorazowo.
 2. Członkom wszystkich sekcji, wpłacającym kolejną składkę członkowską w terminie do 31 stycznia przysługuje 50% zniżka.
 3. Członkom sekcji modelarskiej oraz członkom sekcji szybowcowej uczęszczającym do sportowej klasy lotniczej przysługuje 70% zniżka, o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej.
 4. Członkom sekcji modelarskiej w wieku do 16 lat przysługuje 90% zniżka, o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej.
 5. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się graniczny termin płatności na dzień złożenia deklaracji.
 6. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych oraz nie będą mogli korzystać z infrastruktury lotniska.
 7. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu Aeroklubu Polskiego.

Składka członkowska uiszczana na rzecz Aeroklubu Polskiego

§3

 1. Zgodnie z Uchwałą nr 6 XXIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego z dnia 25.06.2011r., składki członkowskie wynoszą odpowiednio:
  a) 240 zł/rok dla członków zwyczajnych i wspierających, którzy ukończyli 25 lat,
  b) 120 zł/rok dla członków zwyczajnych i wspierających, którzy ukończyli 16 lat lecz nie ukończyli 25 lat.
 2. Z opłacania składki w części odprowadzanej do Aeroklubu Polskiego zwolnieni zostają:
  a) Młodzież do lat 16,
  b) Członkowie Honorowi oraz członkowie Klubów Seniorów Lotnictwa.
 3. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się graniczny termin płatności na dzień złożenia deklaracji.
 4. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych oraz nie będą mogli korzystać z infrastruktury lotniska.
 5. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu Aeroklubu Polskiego.

§4

 1. Składki członkowskie uiszczane na rzecz Aeroklubu Nowy Targ oraz na rzecz Aeroklubu Polskiego należy wpłacać łącznie, jednorazowo na konto Aeroklubu Nowy Targ, podając w tytule przelewu: „składka członkowska ANT i AP na rok 2013”.
 2. Aeroklub Regionalny jest zobowiązany wpłacić do Aeroklubu Polskiego kwotę stanowiącą równowartość wysokości „części składki na AP” pomnożonej przez ilość członków danego Aeroklubu Regionalnego zobowiązanych do jej uiszczenia. 

Prezes Zarządu

Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos