Loty widokowe

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Nowy Targ - relacja

2011-12-06 //Wstecz
W dniu 4 grudnia 2011r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Nowy Targ. W Zgromadzeniu udział wzięło kilkudziesięciu członków Aeroklubu Nowy Targ. Głównym celem było złożenie przez władze Aeroklubu przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdań ze swojej działalności. Dodatkowo, z uwagi na utrzymujący się wakat w Sądzie Koleżeńskim stowarzyszenia, w porządku obrad znalazły się wybory uzupełniające do tego gremium.

Na wstępie, Prezes Aeroklubu – Paweł Kos przywitał wszystkich zebranych w tym dniu Członków Aeroklubu. Uczczono także minutą ciszy tragicznie zmarłych w mijającym roku kolegów, przyjaciół.

Po zrealizowaniu porządku obrad w kwestiach formalnych, najpierw Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej 2-letniej działalności. Poniżej przedstawiamy jedynie skrót sprawozdania oraz najważniejsze poruszane w nim sprawy.

Na wstępie sprawozdania poruszono sprawy finansowe. Na początku kadencji, nowe władze zastały niezwykle dramatyczną sytuację finansową Aeroklubu wyrażającą się w ujemnym wyniku finansowym. Na koniec listopada br. Zarząd Aeroklubu mógł wykazać się zgromadzeniem oszczędności, które będą skutkowały pierwszym od wielu lat zyskiem bilansowym, pozwalając tym samym na inwestycje w sprzęt lotniczy oraz mienie nieruchome. Zarząd w okresie sprawozdawczym uporządkował politykę finansową Aeroklubu, a od samego początku działalności wprowadzono oszczędności w funkcjonowaniu jednostki.

Kolejnym ważnym tematem było przedstawienie działalności szkoleniowej, treningowej oraz sportowej. W okresie sprawozdawczym wyszkolono podstawowo na szybowcach kilkadziesiąt osób oraz kilka na samolotach. Członkowie Aeroklubu uzyskali dodatkowe uprawnienia, takie jak: do holowania szybowców, do wykonywania szybowcowej akrobacji podstawowej, do wykonywania lotów na szybowcach wg przyrządów, do wykonywania samolotowych startów i lądowań w terenie przygodnym, do wykonywania lotów samolotowych w trudnych warunkach atmosferycznych. Warto wspomnieć, że 2 osoby zdobyły szybowcowe uprawnienia instruktorskie.

W zawodach sportowych m.in. o randze Mistrzostw Polski, Aeroklub Nowy Targ reprezentowało w sporcie szybowcowym i samolotowym po 3 zawodników w każdej dyscyplinie.

Znakomite wyniki sportowe zarejestrowali w minionym okresie nasi modelarze. Arkadiusz Morawski zajął II miejsce, a Bartłomiej Panikowski III miejsce w edycji Pucharu Polski oraz Mistrzostwach Polski w klasie F3B, Jakub Świst zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski w klasie F3F, Grzegorz Baraniak zajął I miejsce w zawodach modeli akrobacyjnych do muzyki „Free Style” zorganizowanych w ramach 6 Pikniku Modelarskiego w Nowym Targu.

Warto w tym miejscu podkreślić i wyrazić słowa uznania dla reprezentantów naszego Aeroklubu, którzy zostali powołani do Kadry Narodowej w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. Są to: Arkadiusz Morawski i Bartłomiej Panikowski w kategorii F3B oraz Jakub Świst w kategorii F3F.

Zarząd podejmował także działania w celu umożliwienia realizacji szkolenia lotniczego dla młodzieży, które finansuje Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Dotychczasowym efektem tych działań, było zrealizowanie podstawowego szkolenia szybowcowego przez 9 uczniów sportowej klasy lotniczej Zespołu Szkół nr 3 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

W następnej kolejności omówiono liczne inwestycje w sprzęt lotniczy oraz mienie nieruchome. Do tych najważniejszych zaliczyć należy: bardzo kosztowny remont płatowca na samolocie Jak12M SP-AAG, przekazanie do remontu dwumiejscowego szybowca Bocian, zakup nowych radiostacji lotniczych do wszystkich szybowców klubowych czy zakup samolotu holującego Jak12A o znakach SP-CAG. Zarząd w okresie sprawozdawczym, zgodnie z zapotrzebowaniem sekcji samolotowej, pozyskał samolot szkolno-treningowy Cessna 152. Samolot był wykorzystywany do szkoleń podstawowych oraz lotów treningowych przez Członków Aeroklubu.

Przy inwestycjach w nieruchomości wymieniano aktualnie prowadzony, generalny remont pomieszczenia aeroklubowego z przeznaczeniem na pokój wypoczynku pilota.

Kolejnym bardzo istotnym tematem, który Zarząd zaprezentował były plany modernizacji lotniska w Nowym Targu. Podkreślono, że udało się nawiązać bardzo pozytywne relacje z władzami miasta Nowy Targ w kontekście rozwoju samego lotniska jak i terenów położonych wokół niego. Zwrócono uwagę na to, że w niedalekiej przyszłości powinien zostać uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół lotniska, który ułatwi inwestorom podejmowanie decyzji o zakupie gruntów oraz inwestowaniu w infrastrukturę podnoszącą atrakcyjność tego rejonu Nowego Targu.

Zarząd Aeroklubu Nowy Targ stoi na stanowisku, iż każde działania mające na celu modernizację i rozwój istniejącej infrastruktury lotniskowej, są kierunkiem wskazanym i pożądanym, pod warunkiem, że nie będą uniemożliwiały prowadzenia działalności statutowej Aeroklubu oraz że zostanie zachowana sportowa funkcja lotniska.

W następnej kolejności przedstawiono liczne działania Zarządu w celu promocji Aeroklubu, lotniska miejskiego w Nowym Targu oraz sportów lotniczych. Do najważniejszych zorganizowanych przez Aeroklub imprez zaliczyć można: Nowotarski Piknik Lotniczy z okazji obchodów 80-lecia powstania pierwszego turystycznego lotniska w Polsce, RC Model Air Show, Mistrzostwa Polski Szybowców Zdalnie Sterowanych – F3B, Puchar Polski Modeli Sterowanych Magnetycznie – F1E czy Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 2011.

W podsumowaniu sprawozdania, słyszymy, o tym że Aeroklub w tragicznych wypadkach stracił wspaniałego, niezwykle utalentowanego młodego kolegę-szybownika oraz instruktorów, którzy dla wielu osób byli wielkimi autorytetami. Tak ogromna luka, którą po sobie pozostawili już nigdy nie zostanie wypełniona.

Dzisiaj działalność, tak prężnie działającej i dynamicznie rozwijającej się sekcji szybowcowej ANT, stanęła pod dużym znakiem zapytania. Aeroklub w ostatnim tragicznym wypadku utracił również jedyny samolot holujący szybowce - Jak12M. W związku z powyższym Zarząd podjął intensywne działania w celu pozyskania nowego samolotu. Testowane w locie były takie samoloty jak: Socata Rallye 235C, Aviat A-1 Husky, Wilga 2000. Przedstawiciele Aeroklubu wybrali się także do Czech, aby sprawdzić samolot Maule MX7. Wszystkie samoloty sprawdziły się bardzo dobrze. Ostatecznie jednak wybór nie padł na żaden z powyższych typów. Zarząd zdecydował się na zakup sprawdzonego w holowaniu - samolotu Jak12A, który jest rozwojową wersją poprzedniej holówki Aeroklubu - Jak12M. Samolot aktualnie przechodzi generalny remont płatowca. Na przełomie stycznia/lutego 2012r. będzie gotowy do odbioru.

Kończąc, Zarząd Aeroklubu Nowy Targ, zwraca się prośbą do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie swojej akceptacji dla 2-letniej pracy Zarządu, poprzez zatwierdzenie w drodze głosowania przedstawionego sprawozdania.

Następnie, sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiła Komisja Rewizyjna Aeroklubu Nowy Targ. Komisja bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu w okresie sprawozdawczym. Podkreślono, że Zarząd  działał w niezwykle trudnych warunkach, a pomimo tego dzięki wytężonej pracy, gospodarności i zaangażowaniu, Aeroklub osiągnął duży sukces zarówno szkoleniowy jak i finansowy. Komisja w swoim sprawozdaniu, wyraża również uznanie dla wszystkich instruktorów i członków, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju Aeroklubu. Zaapelowano o pamięć dla kolegów instruktorów, którzy zginęli w tragicznych katastrofach w mijającym roku, a którzy pracą całego swojego życia przyczynili się do rozwoju Aeroklubu.

Oceniając całokształt działalności Zarządu na półmetku kadencji, Komisja wniosła o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ANT za okres grudzień 2009r. – listopad 2011r.

Na koniec, sprawozdanie złożył przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego. Poinformowano, że do Sądu nie wpłynął żaden wniosek w sprawie dotyczącej postępowania członków naruszających statut Aeroklubu Polskiego  oraz działających na szkodę stowarzyszenia.

Po krótkiej dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami, Walne Zgromadzenie w drodze głosowania, jednogłośnie przyjęło każde z nich.

Zgodnie z porządkiem obrad, na końcu odbyły się wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego. Została zgłoszona jedna kandydatura kol. Piotra Mateji. I ta kandydatura została zaakceptowana jednomyślnie.

W imieniu Zarządu Aeroklubu Nowy Targ, pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przybyli i aktywnie uczestniczyli w pierwszym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Aeroklubu Nowy Targ obecnej kadencji. Dziękuję wszystkim za ogromne zaangażowanie w sprawy naszego stowarzyszenia. Jestem bardzo wdzięczny za okazany, tak ogromny kredyt zaufania. Nie można przecież wyobrazić sobie wspanialszej wdzięczności, za wkładane na co dzień serce w Nasz Aeroklub, jak obraz tak jednomyślnego głosowania. Utwierdza nas to tylko w przekonaniu, że Aeroklub jest prowadzony w pożądany przez Członków sposób, oraz że podążamy we właściwym kierunku.

Z lotniczym pozdrowieniem

Prezes Aeroklubu Nowy Targ

Paweł Kos