AEROKLUB NOWY TARG

INFORMACJE I KOMUNIKATY

SPIS TEMATÓW
INFORMACJE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH W ROKU 2009

W roku 2009 Aeroklubie Nowy Targ obowiązują następujące kwoty i zasady pobierania składek członkowskich:

 1. Roczna składka członkowska wynosi 600 zł opłacana jednorazowo.
 2. Członkom wpłacającym kolejną składkę w terminie do 31 stycznia przysługuje 50% zniżki.
 3. Członkom sekcji samolotowej, szybowcowej i spadochronowej, będącym uczniami do 20 roku życia przysługuje 40% zniżki.
 4. Członkom sekcji modelarskiej i paralotniowo-lotniowej przysługuje 70% zniżki.
 5. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się 30-dniowy termin płatności licząc od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych, z wyjątkiem kursów spadochronowych.
 7. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu AP.

Podstawa: Uchwała Zarządu ANT nr 22-2008-5Szybowcowe Zawody w Celności Lądowania

W sobotę 27.09.2008 na lotnisku Aeroklubu Nowy Targ odbędą się Zawody w Celności Lądowania połączone z symbolicznym pożegnaniem sezonu szybowcowego 2008 w postaci wieczornego grilla.

Opłata wpisowa wynosi 65 zł (2 loty + poczęstunek)

Chętnych proszę o wcześniejszy kontakt i potwierdzenie uczestnictwa: 608664378 lub kasiek2607@o2.pl Serdecznie zapraszamy.

Sekretarz Zarządu - Robert Koprowski (15.09.2008)Komunikat w sprawie samolotów

Komunikat Zarządu Aeroklubu Nowy Targ w sprawie udostępnienia prywatnych samolotów członków do użytku klubowego.

Zarząd Aeroklubu Nowy Targ zapoznał się z proponowanymi warunkami udostępnienia dwóch samolotów typu Cessna 172, uzgodnionymi na spotkaniu w dniu 27.03.2008 przez przedstawicieli zarządu i właścicieli samolotów, będących członkami naszego klubu.
Zarząd oświadcza, że warunki przedstawione przez kolegów mogą zostać zaakceptowane jako podstawa do eksploatacji wyżej wymienionych samolotów w Aeroklubie Nowy Targ.
Zarząd oczekuje teraz przygotowania projektu umowy celem podpisania tak, aby samoloty mogły być jak najszybciej używane do szkolenia.

Sekretarz Zarządu - Robert Koprowski (14.04.2008)Trzecie posiedzenie zarządu

W czwartek 13.III.2008 odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Aeroklubu Nowy Targ. Członkowie przyjęli bilans za 2007 r oraz zapoznali się z bieżącą sytuacją finansową. Na dzień 5 kwietnia 2008 o godz. 11.30 ustalono termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wyborczego członków Aeroklubu Nowy Targ w celu wyboru delegatów na XXIV Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego. Zarząd powołał zespół roboczy ds. master planu oraz ustalił terminy i zakres jego prac. Na podstawie uchwały nr 6/2008/5 wprowadzono opłatę za hangarowanie oraz postój samolotów na płycie lotniska.

Sekretarz Zarządu - Robert Koprowski (15.03.2008)Drugie posiedzenie zarządu

W dniu dzisiejszym odbyło się drugie posiedzenie nowego zarządu Zarządu Aeroklubu Nowy Targ. Członkowie zapoznali się ze stanem finansowym oraz dokumentacją finansowo - księgową. Oceniona została aktualna sytuacja i ustalone zostały najpilniejsze zadania na najbliższy czas.

Zarząd odwołał ze stanowiska dyrektora Ryszarda Foltynowicza.

Nowym dyrektorem został instr. pil. Krzysztof Borkowski, który jednocześnie pełnić będzie funkcję kierownika szkolenia.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (16.02.2008)Informacja z VI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu odbyło się VI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie człnków Aeroklubu Nowy Targ.
Po złożeniu sprawozdań przez ustępujące władze dokonano wyboru nowych.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Jerzy Rafiński - prezes
 • Władysław Vermessy - wiceprezes
 • Marek Lijewski - skarbnik
 • Robert Koprowski - sekretarz
 • Michał Adamczak - członek
 • Krzysztof Borkowski - członek
 • Andrzej Łapsa - członek

Komisja Rewizyjna

 • Paweł Kos - przewodniczący
 • Tadeusz Byrczek - wiceprzewodniczący
 • Ryszard Różański - sekretarz

Sąd Koleżeński

 • Tadeusz Świst - przewodniczący
 • Franciszek Kolasa - wiceprzewodniczący
 • Zygmunt Wandas - sekretarz

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (9.02.2008)Porządek Obrad VI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Powitanie uczestników Zgromadzenia
 2. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych lotników
 3. Wybory Prezydium Zgromadzenia
 4. Wybory Komisji Wyborczej
 5. Wybory Komisji Mandatowej
 6. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 7. Ukonstytuowanie się wybranych komisji
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Zarządu
 11. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 12. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań
 13. Ustalenie składu ilościowego nowych władz
 14. Przedstawienie kandydatów do władz
 15. Wybory
 16. Ogłoszenie wyników wyborów
 17. Ukonstytuowanie się nowych władz
 18. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia
 19. Zakończenie Zgromadzenia

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (30.01.2008)Otwarte Posiedzenie Zarządu

W dniu 26 stycznia 2008 roku o godzinie 11 odbędzie otwarte posiedzenie Zarządu Aeroklubu Nowy Targ, na które zapraszamy wszystkich członków Aeroklubu Nowy Targ pragnących zapoznać się z obecną sytuacją w naszym Klubie.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (23.01.2008)VI Walne Zgromadzenie Aeroklubu Nowy Targ

W dniu 15 stycznia 2008 roku zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Aeroklubu Nowy Targ na dzień 9 lutego 2008 roku o godzinie 17.00/17.30 w siedzibie przy ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ.

Szczegółowy porządek obrad oraz regulamin zostaną ogłoszone w najbliższym terminie.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (17.01.2008)Nowy Skład Zarządu Aeroklubu Nowy Targ

Infromuję, że na skutek rezygnacji kol. Marcina Górnika z funkcji członka zarządu Aeroklubu Nowy Targ, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2008 roku zarząd dokoptował do swojego składu kol. Krzysztofa Borkowskiego, który jednocześnie przestał być członkiem Komisji Rewizyjnej.

Na tym samym posiedzeniu zarząd przyjął poprawki do cennika za szkolenia i loty szkoleniowe. Pełna informacja w zakładce CENNIK.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (10.01.2008)INFORMACJE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH W ROKU 2008

W roku 2008 Aeroklubie Nowy Targ obowiązują następujące kwoty i zasady pobierania składek członkowskich:

 1. Roczna składka członkowska wynosi 600 zł opłacana jednorazowo.
 2. Członkom wpłacającym kolejną składkę w terminie do 31 stycznia przysługuje 50% zniżki.
 3. Członkom sekcji samolotowej, szybowcowej i spadochronowej, będącym uczniami do 20 roku życia przysługuje 40% zniżki.
 4. Członkom sekcji modelarskiej i paralotniowo-lotniowej przysługuje 70% zniżki.
 5. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się 30-dniowy termin płatności licząc od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych, z wyjątkiem kursów spadochronowych.
 7. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu AP.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (13.11.2007)Przetarg

STOWARZYSZENIE AEROKLUB POLSKI ul. Krakowskie Przedmieście 55, 00-071 Warszawa OGŁASZA:

pisemny, nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowym Targu (w obrębie lotniska) oznaczonej jako działki o numerach ewid. 17906/3-B, 17906/3-C, 17531/C o łącznej powierzchni o,6931 ha opisanej w KW nr 103 048.

Cena wywoławcza wynosi 1 000 000 zł netto + podatek VAT.

Termin składania ofert upływa 6 sierpnia 2007r.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ, ul. Lotników, 34-400Nowy Targ.

Nieruchomość można oglądać codziennie po uprzednim zgłoszeniu tel. 18-2646616.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

 1. oznaczenie oferenta i datę sporządzenie oferty,
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 3. oferowaną cenę nabycia,
 4. podpis oferenta ( osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta ),
 5. dowód wpłacenie wadium,
 6. nazwę banku i numer konta, na które należy zwrócić w ciągu siedmiu dni wadium, jeżeli oferent nie wygra przetargu.

Wadium w wysokości 50 000 zł należy wpłacić na konto numer 84 1910 1048 2214 9911 5663 0001, w terminie do dnia 6 sierpnia 2007r.

Komisyjne otwarcie ofert, w obecności oferentów, nastąpi w dniu 6 sierpnia 2007 r. o godz. 16 w siedzibie Aeroklubu Nowy Targ.

Aeroklub Polski zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, prowadzenie dodatkowych negocjacji, odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny oraz zatrzymania wadium, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do przystąpienia do zawarcia umowy kupna nieruchomości w ciągu siedmiu dni od chwili ogłoszenia wyniku przetargu. W tym samym terminie zobowiązany będzie do wpłaty na konto podane powyżej kwoty podanej w ofercie pomniejszonej o kwotę wadium.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 697 593 483.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (31.07.2007)Organizacja Pikniku

W związku ze zbliżającym się 2 Nowotarskim Piknikiem Lotniczym prosimy wszystkich członków deklarujących pomoc o obecność na odprawie organizacyjnej w sobotę 4 sierpnia o godz. 15:00
Zainteresowane osoby proszę o jak najszybsze potwierdzenie obecności ze względu na planowany podział obowiązków w dniu imprezy.

Gabriel Batkiewicz (25.07.2007)Podstrony sekcji specjalistycznych

W dniu dzisiejszym zawieszone zostały podstrony sekcji specjalistycznych z powodu braku zaangażowania członków w ich wizerunek i aktualizacje.

Przwodniczący sekcji proszeni są o dostarczenie materiałów niezbędnych do opublikowania.

 • Sekcja Modelarska - Piotr Jarkiewicz
 • Sekcja Paralotniowa - Władysław Vermessy
 • Sekcja Samolotowa - Marcin Kucia
 • Sekcja Spadochronowa - Adam Budny
 • Sekcja Szybowcowa - Tadeusz Byrczek

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (01.07.2007)Pomoc organizacyjna

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Aeroklubu Nowy Targ zapraszam członków do wsparcia przygotowań sali obrad w piątek (29.06) od godziny 15.00

Przy okazji omówione będą szczegóły techniczne realizacji Zgromadzenia oraz przydzielone zadania wynikające z regulaminu.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (27.06.2007)V Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze

Działając w oparciu o § 29 ust. 3 i 6 oraz w powiązaniu z §33 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Nowy Targ zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze członków na dzień 1 lipca 2007 w siedzibie Aeroklubu, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ.

Pierwszy termin: godzina 10:00, drugi termin: godzina 10:30.


Porządek obrad:

 1. Powitanie uczestników Zgromadzenia
 2. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych lotników
 3. Wystąpienia zaproszonych gości
 4. Wybory Prezydium Zgromadzenia
 5. Wybory Komisji Wyborczej
 6. Wybory Komisji Mandatowej
 7. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
 9. Ukonstytuowanie się wybranych komisji
 10. Sprawozdanie Zarządu
 11. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
 12. Ustalenie składu ilościowego nowych władz
 13. Przedstawienie kandydatów do władz
 14. Wybory
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 16. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 17. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań
 18. Ogłoszenie wyników wyborów
 19. Sprawy inne, wnioski i odwołania oraz dyskusje
 20. Ogłoszenie ważności Zgromadzenia
 21. Zakończenie Zgromadzenia

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (16.06.2007)Planowanie szkoleniowych lotów i skoków

Zobowiązuje się uczniów pilotów oraz uczniów skoczków spadochronowych zamierzających wykonywać szkolenia w dniach ustawowo wolnych od pracy do uzgadniania terminów z Działem Szkolenia, z zachowaniem co najmniej 3 dniowego wyprzedzenia.

Członkowie Aeroklubu Nowy Targ planujący loty i skoki w ramach posiadanych uprawnień wynikających z licencji lub świadectwa kwalifikacji proszeni są o uzgadnianie z Dyrektorem.

DYREKTOR - Ryszard Foltynowicz (01.06.2007)Szkolenie doskonalące

Zarząd sekcji szybowcowej w ramach szkolenia doskonalącego w dniu 7 czerwca organizuje cykl wykładów , które rozpoczną się świetlicy o godz. 10.00 .

Tematem wykładów będą:
1. Taktyka przelotowa - instr.T.Świst / instr.T.Byrczek
2. Meteorologia - instr. R.Różański
3. Mechanika lotu, budowa szybowca - inż J.Zaleski

Po wykładach zarząd sekcji przedstawi bierzące problemy i zadania sekcji szybowcowej.
Wszystkich kolegów i koleżanki serdecznie zapraszamy.

sekretarz sekcji szybowcowej - Robert Koprowski (31.05.2007)VII Edycja MOTOLOTO

W dniu dzisiejszym rozpoczął się Zlot Lotników i Motocyklistów. To już VII Edycja zlotu skupiającego pilotów i miłośników motocykli.
Do startu zgłoszono 20 załóg samolotowych i 30 motocyklowych.

W sobotnim programie przewidziane są zawody na celność lądowania, strącanie balonów oraz loty widokowe.
Motocykliści zmagać się będą w konkurencjach zręcznościowych i jeździe na czas

Lotnikom i motocyklistom czas będzie umilał kabaret Truteń.

Jerzy Rafiński (18.05.2007)Wizerunek strony

Docierają do nas głosy o nieatrakcyjnym wizerunku witryny internetowej Aeroklubu Nowy Targ. Za odczucia estetyczne serdecznie przepraszamy i zachęcamy członków posiadających praktyczne umiejętności o przedstawienie realnie konkurencyjnej propozycji.

Jerzy Rafiński (30.04.2007)Kamera internetowa

Jak zapewne wielu zauważyło, mamy problemy z poprawnym funkcjonowaniem kamery internetowej.
Sprzęt jest własnością portalu "dlapilota.pl".
Jeśli ktoś z członków naszego klubu posiada wiedzę, umiejętności i możliwości w tym temacie, chętnie skorzystamy z pomocy i zainstalujemy we własnym zakresie.

Jerzy Rafiński (30.04.2007)Komunikat Sekcji Szybowcowej

W związku z rezygnacją Krzysztofa Borkowskiego z pełnienia funkcji przewodniczącego sekcji szybowcowej w dniu 29 kwietnia 2007 o godzinie 16.30 odbyło się wyborcze spotkanie sekcji , na którym zgodnie z wolą członków został wybrany czteroosobowy zarząd.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie :

Tadeusz Byrczek - przewodniczący
Paweł Kos - wiceprzewodniczący
Wojciech Kuś - skarbnik
Robert Koprowski - sekretarz

Wszystkich członków sekcji szybowcowej zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 13 maja o godzinie 17.00.
Celem zebrania będzie ustalenie oczekiwań sekcji oraz omówienie kierunków działań na najbliższy sezon .

sekretarz sekcji szybowcowej - Robert Koprowski (30.04.2007)Zebranie Sekcji Szybowcowej

W dniu 15 kwietnia 2007 została podjęta decyzja przez Członków Sekcji Szybowcowej o zwołaniu zebrania sprawozdawczo- wyborczego Członków Sekcji Szybowcowej ANT,które odbędzie się w dniu 29.04.2007 /niedziela/ o godzinie 16.00( pierwszy termin) i 16.30 (drugi termin).
Na spotkaniu odbędą się WYBORY NOWYCH WŁADZ SEKCJI. Ze względu na ważne tematy do omówienia OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Porządek obrad Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Nowy Targ

 1. Otwarcie Zgromadzenia, powitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji roboczych: Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 6. Wystąpienie Komisji Wyborczej
 7. Prezentacja Kandydatów
 8. Podsumowanie i zamknięcie Zebrania
 9. Wybory
 10. Przyjęcie uchwał Zebrania
 11. Ogłoszenie wyników wyborów
 12. Dyskusja, wolne wnioski.

Z lotniczym pozdrowieniem Ania Bielańska

Anna Dominika Bielańska (17.04.2007)

Zarząd Aeroklubu Nowy Targ nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.Aktualizacja danych

Wszyscy członkowie Aeroklubu Nowy Targ proszeni są o składanie Deklaracji Aktualizacyjnej. Stosowne formularze dostępne są w biurze zarządu.

DYREKTOR - Ryszard Foltynowicz (15.04.2007)Msza Święta w hangarze

W dniu 15.04.2007 r. o godz. 10.00 w hangarze Aeroklubu Nowy Targ odbyła się Msza Święta, stanowiąca symboliczne rozpoczęcie sezonu.

DYREKTOR - Ryszard Foltynowicz (15.04.2007)KONTROLA WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH

W dniu 14.04.2007 r. od godz. 9.00 została przeprowadzona Kontrola Wiadomości Teoretycznych (KWT) w formie testów, obowiązująca cały personel wykonujący loty i skoki spadochronowe oraz Kontrola Wiadomości Teoretycznych i Umiejętności Praktycznych (KWT i UP) obowiązująca cały personel techniczny zajmujący się obsługą sprzętu lotniczego.

Warunki przystąpienia do egzaminu: przedłożenie książki pilota/ książki przebiegu szkolenia, uzupełnienie teczki osobowej o wymagane dokumenty, uregulowanie składki członkowskiej wraz z aktualizacją danych, oraz niezaleganie z opłatami za loty lub skoki .

Członkowie, którzy nie mogli uczestniczyć w KWT w powyższym terminie, proszeni są o ustalenie indywidualnego terminu z Dyrektorem lub Szefem Wyszkolenia.

DYREKTOR - Ryszard Foltynowicz (15.04.2007)KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA

W dniu 15.04.2007 r. o godz 12 została przeprowadzona Konferencja Lotno - Techniczna , której celem jest zapoznanie całego składu członków personelu lotniczego ze stanem bezpieczeństwa lotniczego Aeroklubu Nowy Targ oraz ze stanem bezpieczeństwa w Aeroklubie Polskim.


DYREKTOR - Ryszard Foltynowicz (15.04.2007)INFORMACJE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH

W Aeroklubie Nowy Targ obowiązują następujące kwoty i zasady pobierania składek członkowskich:

 1. Roczna składka członkowska wynosi 600 zł opłacana jednorazowo.
 2. Członkom wpłacającym kolejną składkę w terminie do 31 stycznia przysługuje 50% zniżki.
 3. Członkom sekcji samolotowej, szybowcowej i spadochronowej, będącym uczniami do 20 roku życia przysługuje 40% zniżki.
 4. Członkom sekcji modelarskiej i paralotniowo-lotniowej przysługuje 70% zniżki.
 5. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się 30-dniowy termin płatności licząc od daty złożenia deklaracji.
 6. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych, z wyjątkiem kursów spadochronowych.
 7. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu AP.

Prezes Zarządu - Jerzy Rafiński (16.12.2006)