Loty widokowe

Składki członkowskie na rok 2017

Uchwała
Zarządu Aeroklubu Nowy Targ
Z dnia 30.12.2016r.
w sprawie: ustalenia regulaminu opłacania składek członkowskich w Aeroklubie Nowy Targ
§1
 1. Zgodnie z §8 ust.1 i 4 Statutu ANT, każdy członek zwyczajny i wspierający Aeroklubu Nowy Targ jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej.
§2
 1. Roczna składka członkowska dla sekcji modelarskiej wynosi 300 zł (o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej), dla pozostałych sekcji specjalnościowych wynosi 720zł.
 2. Składka opłacana jest jednorazowo, w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia każdego roku.
 3. Członkom ANT, wpłacającym kolejną składkę członkowską w terminie określonym w ust. 2 przysługuje zniżka w wysokości 90 zł dla sekcji modelarskiej lub 300zł dla pozostałych sekcji.
 4. Dla członków sekcji modelarskiej w wieku do 16 lat składka członkowska wynosi 10zł/rok, o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej. Przepisu z ust. 2 nie stosuje się.
 5. Składka o której mowa w ust.1 zawiera składkę odprowadzaną na rzecz Aeroklubu Polskiego z tytułu członkostwa Aeroklubu Nowy Targ w Polskim Związku Sportowym.
 6. Dla nowo przyjmowanych członków ustala się graniczny termin płatności na dzień złożenia deklaracji.
 7. Członkowie bez uregulowanej składki nie będą dopuszczani do jakichkolwiek czynności lotniczych oraz nie będą mogli korzystać z infrastruktury lotniska.
 8. Pozostałe kwestie regulują odpowiednie zapisy statutu Aeroklubu Nowy Targ.
§3
 1. Składki członkowskie należy wpłacać łącznie, jednorazowo na konto Aeroklubu Nowy Targ, podając w tytule przelewu: „składka członkowska ANT i AP na rok 2017”.
 2. Zgodnie z §9 pkt. 3 Statutu ANT,przynależność do Aeroklubu Nowy Targ ustaje w razie skreślenia z listy członków przez właściwy zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy.

Prezes Zarządu
Aeroklubu Nowy Targ
Paweł Kos

Dla ułatwienia, poniżej podajemy kwoty, które należy wpłacić z tytułu składki członkowskiej na rok 2017 w zależności od przynależności sekcyjnej.
Płatność uiszczona w terminie do 30 stycznia 2017r.: 
 • Członkowie sekcji modelarskiej, o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej, w wieku do 16 lat – 10 zł, pozostali - 210 zł
 • Członkowie sekcji balonowej, szybowcowej, samolotowej – 420 zł
Płatność uiszczona w terminie po 30 stycznia 2017r. oraz dla nowo przyjmowanych członków:
 • Członkowie sekcji modelarskiej, o ile nie należą do innej sekcji specjalnościowej w wieku do  16 lat – 10 zł, pozostali -300 zł
 • Członkowie sekcji balonowej, szybowcowej, samolotowej – 720 zł